تحقیق درباره؛ بررسي اثر بخشي درمان يکپارچه توحيدي در کاهش بزهکاري زندانيان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

بررسي اثر بخشي درمان يکپارچه توحيدي در کاهش بزهکاري زندانيان

چکيده

يکي از مشکلات زندان‌هاي کشور نرخ بالاي وقوع بزهکاري و رفتارهاي غيرقانوني زندانيان در داخل زندان است. اين رفتارها عمدتاً عبارتند از: پرخاشگري و درگيري، سرپيچي از مقررات و قوانين، مصرف مواد و نگهداري داروهاي غيرمجاز، خودآزاري و خودزني، آشوبگري و تخريب اموال.

براي بررسي ميزان کارآمدي درمان يکپارچه توحيدي در کاهش بزهکاري زندانيان، 100 نفر از زندانيان زندان مرکزي قم به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه ساماندهي شدند. گروه اول به مدت 9 ماه در معرض درمان يکپارچه توحيدي قرار گرفت، ولي گروه گواه به‌جز موارد بحراني، مداخله سازمان يافته‌اي دريافت نمي‌کرد.

تجزيه و تحليل داده‌هاي حاصل از پيش‌آزمون و پس‌آزمون نشان داد که نرخ وقوع رفتارهاي مجرمانه در گروه درمان يکپارچه توحيدي 90درصد کاهش يافت، اما در گروه گواه کاهش معناداري مشاهده نگرديد.

واژه‌هاي کليدي

درمان يکپارچه توحيدي، بزهکاري، اصلاح رفتار زندانيان، روان‌درماني يکپارچه، روان‌درماني ديني.

رابطه بين نگرش مذهبي و سلامت رواني در بين دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي دخترانه اصفهان

دكترمحمد باقر كجباف

حفيظ اله رئيس پور

چكيده

نقش متغيرهاي شناختي، شخصيتي و اجتماعي در تبيين رابطة بين نگرش مذهبي و سلامت رواني از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، اما كمتر به صورت تجربي مورد بررسي قرار گرفته است؛ بدين‌منظور در اين پژوهش به بررسي رابطة نگرش مذهبي و سلامت رواني پرداخته شده است.

هدف مطالعه حاضر بررسي رابطه بين نگرش مذهبي و سلامت رواني دانش‌آموزان دختر دبيرستاني بوده و فرضية اصلي تحقيق اين است كه بين نگرش مذهبي و سلامت رواني دانش‌آموزان دختر دبيرستاني رابطه وجود دارد. روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي است. نمونة مورد بررسي 100 نفر از دانش‌آموزان دختر دبيرستاني كه در رشته‌هاي مختلف علوم تجربي، علوم انساني و رياضي فيزيك در سال تحصيلي 85-84 مشغول به تحصيل بودند و به صورت نمونه‌گيري تصادفي ساده از ميان پنج مدرسه انتخاب گرديدند. آزمون نگرش مذهبي (داراي 18 سؤال، سه گزينه‌اي) و پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ) براي سنجش ملاك‌هاي سلامت، شامل جسمي‌سازي، اضطراب و بي‌خوابي، اختلال در كاركرد اجتماعي و افسردگي به عنوان ابزار تحقيق استفاده شد و داده‌هاي به‌دست آمده با روش آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون با استفاده از نرم‌افزار (SPSS-13) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها نشان داد كه بين نگرش مذهبي و سلامت روان (r = -0/23)، همچنين بين نگرش مذهبي و اضطراب(r = -0/20) و اختلال در كاركرد اجتماعي (r = -0/21) در سطح معناداري (p<0/05)رابطه وجود دارد؛ اما بين جسمي‌سازي و افسردگي با نگرش مذهبي رابطه معني‌داري ديده نشد. ضرايب همبستگي منفي بدين‌معني است كه هرچه نگرش مذهبي بالاتر باشد، علائم بيماري كمتر و درنتيجه سلامت روان بيشتر است. به‌طور خلاصه مي‌توان گفت يافته‌هاي اين پژوهش بيانگر آن است كه نگرش مذهبي با افزايش سلامت روان در رابطه است. پژوهش‌هاي آينده لازم است ميزان تعميم‌پذيري اين يافته‌ها را بررسي كنند.

واژه‌هاي کليدي: نگرش مذهبي، سلامت رواني، دانش‌آموزان دختر دبيرستاني.

رابطة بين ابعاد دينداري با شادي دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان

دکتر احمد عابدي، عليرضا شواخي، مريم تاجي

چکيده

پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسي رابطة بين ابعاد مختلف دينداري (بعد اعتقادي، بعد عاطفي، بعد پيامدي، بعد مناسکي) با ميزان شادي دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان»، به دنبال تعيين رابطه و سهم نسبي ابعاد مختلف دينداري در تبيين ميزان شادي دانش‌آموزان بوده است. مطالعه حاضر از نوع تحقيقات همبستگي بوده است. 240 نفر از دانشآموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان با روش نمونهگيري به شيوة تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب و بررسي شدند. داده‌هاي بدست آمده با روش رگرسيون چندگانه مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت و مشخص شد بين ابعاد مختلف دينداري (بعد اعتقادي، بعد عاطفي، بعد پيامدي، بعد مناسکي) با ميزان شادي دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه رابطة معني‌دار وجود دارد. همچنين نتايج بدست آمده حاکي از آن است که بعد اعتقادي 22/0، بعد مناسکي 19/0 ، بعد پيامدي 17/0 و بعد عاطفي 15/0 به ترتيب پيش‌بينيکننده و تبيينکننده ميزان شادي دانشآموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان بودهاند؛ بنابراين ميتوان بيان کرد که دينداري و ابعاد مختلف آن در تبيين سلامت روان و ازجمله شادي دانشآموزان دختر دورة متوسطه نقش مهم و بسزايي دارد.

واژه‌هاي کليدي: دينداري، شادي، دانش‌آموزان دورة متوسطه.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file81_1415801_3467.zip23.2k